_

Geotehnički elaborati i projekti

Geotehnička dokumentacija sa stručnim nalazima, mišljenjima i geotehničkim rešenjima radi se prema Programu istraživanja i ispitivanja (projektnom zadatku), definisanom uz ponudu za njenu izradu, u skladu sa savremenim naučnim saznanjima, savremenom stručnom praksom u disciplinama Građevinske geotehnike i Inženjerske geologije i važećom nacionalnom regulativom – generalno na osnovu rezultata terenskih istraživanja i ispitivanja, laboratorijskih ispitivanja, geomehaničkih proračuna i njihovih analiza – u obliku geotehničkog/geomehaničkog izveštaja, ekspertize, veštačenja, elaborata, geotehničkog dela projekta konstrukcije ili kompletnog  geotehničkog građevinskog projekta (sa rešenjima temeljenja, potpornih objekata, sanacije klizišta i dr.).

Tako, npr., Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje objekta  (kao obavezna podloga njegovog Projekta za građevinsku dozvolu, PGD) u opštem slučaju čine, uz Opštu dokumentaciju elaborata:

 • Geološki izveštaj (o izvršenim geološkim istraživanjima) – sa prikazom tzv. opštih geotehničkih uslova izgradnje, pre svega: geomorfoloških, hidroloških, litogenetskih, hidrogeoloških, inženjerskogeoloških, mikroseizmičkih;
 • Geotehnički izveštaj (o geotehničkim uslovima izgradnje i korišćenja objekta) – sa prikazom, analizom i ocenom opštih geotehničkih uslova, geomehaničkih pokazatelja sastava, stanja i svojstava tla i rezultata geomehaničkih proračuna, sa predlogom geotehničkih rešenja (npr. plitko temeljenje ili sa šipovima) i računskim uslovima za njihovo dimenzionisanje, kao i geotehničkim uslovima za njihovo izvođenje;
 • Prilozi uz Geološki i Geotehnički izveštaj, sa svim rezultatima istraživanja, ispitivanja i proračuna i foto dokumentacijom.

Sistematizovana stručna dokumentacija GeoSol DOO sadrži 250+ sopstvenih autorskih geotehničkih ekspertiza, elaborata i izvođačkih projekata počev od 2008. godine, kao i 600+ takvih autorskih dokumenata svojih osnivača,  za skoro sve vrste građevinskih objekata (zgrade i grupe objekata, hale i industrijski objekti, silosi, potporne konstrukcije i klizišta, saobraćajnice, mostovi, brane i nasipi, rezervoari, hidrotehnički objekti i male hidroelektrane, stubovi i dimnjaci, stadioni, specijalni objekti, regionalne deponije), sa njihovom zapaženom pozitivnom primenom u praksi.

GeoSol stručnom dokumentacijom sa geotehničkim rešenjima u geomehaničkim/geotehničkim elaboratima i projektima klijentima se omogućava izrada kvalitetnog projekta (IDR, PGD i dr.), izgradnja i korišćenje objekta tako da on ispunjava naukom, građevinskom strukom i regulativom zadate kriterijume stabilnosti i upotrebljivosti, funkcionalnosti, ekonomičnosti, dobrog izgleda, racionalnosti i očuvanja životne sredine u datim geotehničkim uslovima.

_

Urađeni elaborati i projekti po vrstama objekata

1. Zgrade stambene i poslovne – izgradnja (120+)
2. Zgrade – nadgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija (125+)
3. Tržno-poslovni centri (20+)
4. Proizvodni i skladišni objekti (60+)
5. Objekti sporta i rekreacije (25+)
6. Crkveni objekti (20+)
7. Saobraćajnice (25+)
8. Mostovi (40+)
9. Sanacije klizišta i potporni objekti (80+)

10. Hidrotehnički objekti (50+)
11. Nasute brane i veći nasipi (10+)
12. Rezervoari i bazeni (15+)
13. Silosi (10+)
14. Dimnjaci i stubovi (20+)
15. Deponije (15+)
16. Penetraciona ispitivanja za druge geo-subjekte (GeoData 10+)
17. Kontrolna ispitivanja u toku građenja objekata (GeoData 300+)
18. Geotehnički konsalting (30+)

_

Važniji elaborati i projekti

ZGRADE STAMBENE I POSLOVNE – IZGRADNJA (120+)

 1. Samardaković,M.(2006): Geotehnički uslovi temeljenja stambeno-poslovne zgrade Po+P+6 u ul. Josifa Pančića br. 25-27 u Nišu (zgrada osnove 19,20×27,50 m, naručilac „Gitarić“ DOO, Smederevska Palanka), AD “Geoinženjering”, Niš, VIII+37 strana.
 2. Samardaković,M. i dr.(2008): Geotehnički uslovi temeljenja objekta Okružni zatvor u Prokuplju na KP 5582/7 KO D.Trnava (Prokuplje) (Zgrada osnove 40×80 m, naručilac Okružni zatvor, Prokuplje), Institut GAF, Niš, IX+44 strane.
 3. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2009): Geotehnički uslovi temeljenja lamele Po+P+11+Pk Studentskog centra na Gradskom polju u Nišu (kula osnove 25×33 m, naručilac „Studentski centar Niš“, Niš), “GeoSol” DOO, Niš, VIII+47 strana.
 4. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2010): Geotehnički uslovi temeljenja stambenih lamela L1-L4 Po+P+6 na lokaciji Ledena Stena u Nišu (Četiri lamele osnova 15×38 m, naručilac JP Gradska stambena agencija, Niš), “GeoData” Biro, Niš, VIII+41 strana.
 5. Samardaković,S.,Samardaković.M.,(2015): Geotehnički uslovi temeljenja 6 objekata u bloku Z2-B7 kompleksa „Novi Niš“ na KP 6350/1, 6350/8 KO Bubanj 5 u Nišu (4 dvojna objekta spratnosti Po+P+7 sa 2 zajedničke podzemne garaže i 15 objekata Po+P+2 u nizu za individualno stanovanje, naručilac Earth Clean Capital Serbia DOO, Niš), “GeoSol” DOO, Niš, X+129 strana.
 6. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2017): Geotehnički uslovi izgradnje objekata P+4 11-17 u bloku Z1-B4 i Z1-B5 kompleksa „Novi Niš“ na KP 6350/1 KO Niš-Bubanj (7 zgrada P+4, dužina po 58+24 m, od 2 i 3 lamele, sa podzemnom garažom duž kompleksa, na padini, naručilac Clean Earth Capital Serbia DOO, Niš), „GeoSol” DOO, Niš, IX+110 strana.
 7. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2017): Geotehnički uslovi izgradnje objekta Su+P+5 hotela “Bela jela” u Lukovskoj Banji (Sedmoetažni objekat osnove 22/62 m na heterogenom platou pored planinske reke, sa dubokom zamenom tla ili na šipovima, sa proračunom šipova, naručilac Planinka AD, Kuršumlija), „GeoSol” DOO, Niš, IX+60 strana.
 8. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2019): Geotehnički uslovi izgradnje stambenih i poslovnih objekata br.33,34,35 i 36 u blokovima Z2-B9 i Z2-B10 kompleksa “Novi Niš” na KP 6350/1 KO Niš-Bubanj (Br.33 15 etaža visine 81 m i osnove 1.732 m2 na šipovima, br.34 9 etaža osnove 2.131 m2, br.35 22 etaže osnove 2.423 m2 na šipovima i br.36 4 etaže osnove 13.158 m2; naručilac Clean Earth Capital DOO, Niš), „GeoSol” DOO, Niš, XV+249 strana.
 9. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2020): Geotehnički uslovi izgradnje stambeno-poslovnog objekta Po+P+7 na KP 2115,2116 KO Paraćin u ul. Svetog Save (Objekat osnove 17,4/26,2 m, naručilac Gigant Orlić DOO, Paraćin), „GeoSol” DOO, Niš, IX+51 strana.
 10. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2020): Geotehnički uslovi izgradnje objekata Expo centra (faze 1-3) na KP 8805/1 KO Niška Banja (Kompleks od sedam reprezentativnih objekata – hotel, kongresni centar, velika dvorana, multifunkcionalni hol i tri izložbene hale – spratnosti od P do Po+P+3, naručilac Grad Niš, Niš), „GeoSol” DOO, Niš, XII+81 strana.
 11. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2021): Gеоtеhnički uslоvi izgrаdnjе stаmbеnо-pоslоvnоg оbјеktа Тоpоlјаk (2Pо+P+6) nа KP 4175,4178/4 KО Prоkuplје grаd (Objekat složene osnove 74,22 i 70,38 m u dva pravca, od tri spojene lamele širina 18,60 m, na potopljenom jako heterogenom aluvijalnom nanosu, naručilac Toplicagradnja DOO, Prokuplje), „GeoSol” DOO, Niš, IX+54 strane.
 12. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2021): Geotehnički uslovi izgradnje stambenih zgrada A,B (Su+P+2+Pk) i V (Su+P+2) na KP 8939/1 KO Niš – Ćele Kula (Kompleks zgrada osnova 15,9/47,1 i 15,9/42,8 m na stramoj padini, sa proračunom stabilnosti padine, naručilac Grad Niš, Niš), „GeoSol” DOO, Niš, XII+76 strana.

 

ZGRADE – NADGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, SANACIJA (125+)

 

 1. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2007): Geotehnički uslovi rekonstrukcije, adaptacije i digradnje objekta Robne kuće „Pionir“ u Nišu (Tri povezane lamele petoetažne zgrade, ukupne osnove 67×77 m u cenru Niša, naručilac „Robne kuće“ AD, Niš), “GeoData”, Niš, VIII+34 strane.
 2. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2008): Geotehnički uslovi rekonstrukcije, nadgradnje i dogradnje zgrade Po+P+3 hotela „Srbija“ u Niškoj Banji (Zgrada osnove 22,6×36,1 m, sa izradom nove podrumske etaže ispod postojeće zgrade bez podruma, naručilac „Delta-matic“ DOO, Niš), “GeoData”, Niš, X+47 strana.
 3. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2010): Geotehnički uslovi saniranja Kuće Ace Stanojevića u ul. Njegoševa br.6 u Knjaževcu (Gradska vila, kulturno dobro, sa predlogom sanacionih mera, naručilac Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš), “GeoData” Biro, Niš, VII+32 strane.
 4. Samardaković.M.(2010): Ekspertiza o geotehničkim uslovima saniranja “Objekta 037” u krugu vojnog Tehničkog remontnog zavoda u Čačku (Dvoetažna zgrada osnove 36×69 m, za potrebe sanacije posle bombardovanja, naručilac “Ratko Mitrović Construction” DOO, Čačak), “GeoData” Biro, Niš, VI+4 strane.
 5. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2014): Geotehnički/geomehanički uslovi nadgradnje objekta NSZ P+4 u ul. Gundulićev venac br.23-25 u Beogradu (Tri lamele administrativne zgrade Po+P+4 osnova 11/34, 12/16 i 12/14 m, naručilac Nacionalna služba za zapošljavanje, Beograd), “GeoSol” DOO, Niš, IX+44 strane.
 6. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2017): Geotehnički uslovi dogradnje Po+P+1 zgrade Narodnog pozorišta u Nišu (Dogradnja osnove 21/10 m sa autorampom po sredini, naručilac Narodno pozorište u Nišu), „GeoSol” DOO, Niš, VII+33 strane.
 7. Samardaković,S.(2020): Dodatna terenska ispitivanja temeljnog tla objekta P+1 NBC2 skladišno-poslovnog kompleksa na KP 2040/1,4 KO Novi Banovci (13 DPM penetracionih ispitivanja sa interpretacijom u cilju utvrđivanja metoda saniranja hale osnove 18.914 m2, čiji su se stubovi slegli 8-28 cm usled raskvašavanja lesa ispod temelja, naručilac GeoExpert DOO, Subotica), „GeoData” Biro, Niš, VIII+34 strane.
 8. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2021): Geotehnički uslovi saniranja objekta Likovna kolonija “Nadežda Petrović” na KP 3005 KO SIćevo-Niš (Ispucali objekat osnove 28/19 m, sa proračunom stabilnosti padine sa objektom, naručilac Grad Niš, Niš), „GeoSol” DOO, Niš, X+47 strana.
 9. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2021): Gеоtеhnički uslоvi dоgrаdnjе оbјеkаtа ЕТ4 (P+4) i SVRX (P) u krugu Henkel Srbiјa u Krušеvcu (ET4 osnove 62,45×21,60 m i SVRX 30,66×60,00 m, složena dogradnja AB konstrukcija uz delimično rušenje i ojačavanje postojećih fabričkih objekata, naručilac Henkel Srbija DOO, Beograd), „GeoSol” DOO, Niš, IX+63 strane.

 

TRŽNO-POSLOVNI CENTRI (20+)

 

 1. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2007): Geotehnički uslovi temeljenja Megamarketa „Impeks promet“ (Mercator) na Vizantijskom bulevaru (ranije Sretena Mladenovića) u Nišu (Tržni centar „Mercator“, četvoroetažni objekat osnove 78×118 m, naručilac “M Centar Land” DOO, Niš), AD “Geoinženjering”, Niš, IX+61 strana.
 2. Samardaković,M., Samardaković.S.(2007): Geotehnički uslovi temeljenja objekta „Merkator centar“ u Grada Sirena u Kragujevcu (Tržni centar „Merkator“, četvoroetažni objekat osnove 80×135 m, sa rešenjem temeljenja i dimenzionisanjem šipova, naručilac “M Centar Group” DOO, Beograd), “Geoinženjering” DOO, Niš, VIII+80 strana.
 3. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2008): Geomehanički uslovi temeljenja objekta “Mercator centar” u ul. Bruski put u Kruševcu (objekat osnove 109×112 m, sa proračunima nosivosti, sleganja i rešenjem temeljenja, naručilac “M centar Royal”, Beograd), “Geoinženjering” DOO i “GeoSol” DOO, Niš, X+65 strana.
 4. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2018): Geotehnički uslovi izgradnje objekata A i D Trgovinskog kompleksa na KP 9182/15 KO Zaječar na uglu ulica Čupićeva i Đure Salaja u Zaječaru (Hala AB konstrukcije osnove 232,40/30,80 m i trafostanica, naručilac Metal galant grading DOO, Leskovac), „GeoSol” DOO, Niš, IX+43 strane.
 5. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2019): Geotehnički uslovi izgradnje poslovno-trgovinskog objekta P+2 XXXLesnina i Mömax u ul. Bulevar Nikole Tesle b.b. u Nišu (Objekat osnove 132/84 m, sa zasecanjem 10 m terena, naručilac Lesnina S DOO, Beograd), „GeoSol” DOO, Niš, IX+67 strana.

 

PROIZVODNI I SKLADIŠNI OBJEKTI (60+)

 

 1. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2007): Geotehnički uslovi temeljenja objekаta Proizvodnog pogona sa hladnjačom „Foodland“ u selu Igroš (Brus) (Hala osnove 50×195 m, sa hladnjačom i drugim objektima, naručilac “Foodland” DOO, Beograd), “Geoinženjering” DOO, Niš, VIII+52 strane.
 2. Samardaković,M.(2007): Geotehnički uslovi temeljenja objekata višefunkijskog kompleksa u Salarjevu (Moskva) (Skladišna hala osnove 90×220 m, fabrika 24×75 m, 6-etažni ofis 24×125 m, višeetažna garaža 36×67 m, na 19 m stišljivog tla, sa dimenzionisanje plitkih temelja i šipova, na osnovu 4 ruska elaborata, naručilac „Moseuroarch“, Moskva), Niš, 35+8 strana.
 3. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2008): Geotehnički uslovi temeljenja objekаta nove Fabrike kreča PGM „Budućnost“ u Preševu (Plato osnove 50×130 m na strmoj padini, sa tri potporna zida i 16 objekata – zgrade, peći, rezervoar, silosi i dr., naručilac PZP “Vranje” AD, Vranje), “GeoData”, Niš, X+63 strane.
 4. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2013): Geotehnički/geomehanički uslovi temeljenja objekta Logistički centar u krugu fabrike Henkel u Kruševcu (Hala osnove 94×86 m, naručilac „Henkel Srbija“ DOO, Beograd), “GeoSol” DOO, Niš, IX+54 strane.
 5. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2014): Geotehnički/geomehanički uslovi temeljenja objekata kompleksa “Niš-ekspres” u Radnoj zoni Sever u Nišu (Administrativna zgrada P+2 osnove 21/29 m i Servisna hala osnove 44/85 m, sa saobraćajnicama i parkinzima na platou 3,2 ha, naručilac “Niš-ekspres” AD, Niš), “GeoSol” DOO, Niš, IX+75 strana.
 6. Samardaković,M.,Samardaković.S.,(2015): Geotehnički uslovi izgradnje objekta „Nova vulkanizacija TC1“ u krugu fabrike Tigar Tyres u Pirotu (Hala osnove 62,5Í85,1 m, na tri podužna reda stubova, naručilac „Toplicagradnja“ DOO, Prokuplje), “GeoSol” DOO, Niš, IX+70 strana.
 7. Samardaković,S.,Samardaković.M.,Punišić,Z.(2015): Geotehnički uslovi izgradnje objekta Hladnjača 2 za voće i povrće Crops&Partners u Požegi (Čelična hala osnove 34Í72 m sa aneksom, sa zamenom nepodobnog temeljnog tla, na 3,5 m nasipa, naručilac „CropS&Partners“ DOO, Beograd), „Geoinženjering“ DOO i „GeoSol” DOO, Niš, XV+78 strana.
 8. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2017): Geotehnički uslovi izgradnje objekata SVR2, Magacina sirovina i Magacina ambalaže u krugu Henkel Srbija u Kruševcu (Dvoetažni proizvodni objekat osnove 64/98 m, sa spoljašnjim transportnim mostom dužine 236 m, i dva skladišta osnova 21/48 i 37/63 m, naručilac Henkel Srbija DOO, Beograd), „GeoSol” DOO, Niš, IX+71 strana.
 9. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2017): Geotehnički uslovi izgradnje proizvodnog objekta Integrated Micro-Elektronics P I P+1 (faze 1-3) na KP 8805/3 KO Niška Banja (Objekat osnove 151/181 m, naručilac Integrated Micro-Electronics DOO, Niš), „GeoSol” DOO, Niš, IX+67 strana.
 10. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2018): Geotehnički uslovi izgradnje objekta Proširenje centralnog skladišta u krugu fabrike Henkel Serbia u Kruševcu (Savremena betonska hala sa nosačima velikih raspona, osnove 71/92 m, naručilac Henkel Srbija DOO, Beograd), „GeoSol” DOO, Niš, IX+55 strana.
 11. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2019): Geotehnički uslovi izgradnje objekta Fabrika kapsula za mašinsko pranje rublja u krugu Henkel u Kruševcu (Dvoetažni objekat osnove 145/147 m, naručilac Henkel Srbija DOO, Beograd), „GeoSol” DOO, Niš, IX+60 strana.
 12. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2020): Geotehnički uslovi izgradnje objekta (P) Magacin “Žica promet plus” na KP 670/2 KO Vrbica-Aranđelovac (Objekat osnove 15/65 m na usečenom i nasutom platou na strmoj padini, sa varijantama temeljenja šipovima ili osiguranja kosine dimenzionisanim gabionima visine 5 m, naručilac Žica promet plus DOO, Aranđelovac), „GeoSol” DOO, Niš, VIII+67 strana.
 13. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2021): Gеоtеhnički uslоvi izgrаdnjе оbјеkаtа Proširenje paletizacionog centra (PCE) i Automatizovano skladište (AWH) u krugu fabrike Henkel Srbiјa u Krušеvcu (Dvoetažni PCE osnove 44×45 m i skladište AWH osnove 44×112 m i visine 30 m, prvo takvo na Balkanu, za planiranu izgradnju u tri faze, sa mikroseizmičkim elaboratom, naručilac A.-dizajn.arhitektura DOO, Beograd), „GeoSol” DOO, Niš, XI+113 strana.

 

OBJEKTI SPORTA I REKREACIJE (25+)

 

 1. Samardaković,M.,Ilić,S.(1997): Geotehnički uslovi izgradnje objekata Sportsko-rekreacionog poslovnog centra u Sokobanji, (Kompleks sa univerzalnom sportskom dvoranom sa amfiteatrom, petoetažnom zgradom sa pokrivenim bazenima, više otvorenih bazena i sportskih terena, naručilac Direkcija za urbanizam i izgradnju, Sokobanja), Institut GF u Nišu, Niš, XV+104 strana.
 2. Samardaković,M.(1999): Geotehnički uslovi temeljenja zgrade Fiskulturne sale OŠ “R. Čolaković” u Nišu (Višenamenska sala raspona 29 m, sa aneksima osnove 55×55 m, naručilac Direkcija za izgradnju grada, Niš), Preduzeće “Geoprojekt”, Niš, X+56 strana.
 3. Samardaković,M.,Punišić,Z.(2004): Geotehnički uslovi temeljenja objekta Gradski stadion “Čair” u Nišu (Novi višeetažni objekat stadiona, naručilac JP Direkcija za izgradnju grada Niša), AD “Geoinženjering”, Niš, VIII+50 strana.
 4. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2008): Geomehaničke podloge za idejni projekat objekata Sportsko-rekreativnog centra „Ada Ženeva“ kod Niške Banje (9 objekata na prostoru 50 ha: sportska hala, fudbalski stadion, hotel, most i dr., sa rešenjem temeljenja, nаručilac Opština Niška Banja), “GeoSol“ ДОО, Ниш, VI+109 strana.
 5. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2010): Geotehnički uslovi temeljenja objekta Gradski stadion “Čair” u Nišu (Dopuna istoimenog elaborata iz 2004,, naručilac JP Direkcija za izgradnju grada Niša), “GeoSol” DOO, Niš, VII+3+50 strana.
 6. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2010): Geotehnički uslovi temeljenja objekta Univerzalna sportska hala na Vizantijskom bulevaru u Nišu (Hala osnove 96×72 m, naručilac JP Direkcija za izgradnju grada Niša), “GeoSol” DOO, Niš, X+68 strana.
 7. Samardaković,M.,Samardaković.S.,(2015): Geotehnički uslovi temeljenja objekta Sportska hala u Ribaru – Jagodina (AB hala osnove 41×51 m, sa tribinama, naručilac OŠ u Ribaru-Jagodina), “GeoSol” DOO, Niš, IX+59 strana.
 8. Samardaković,S.,Samardaković.M.,(2015): Geotehnički uslovi izgradnje objekata Potez „Vrelo“ u Sokobanji (Letnja pozornica sa potpornom konstrukcijom visine 8 m, amfiteatar sa lokalima i dr., naručilac „Forma antika“ DOO, Niš), “GeoSol” DOO, Niš, VIII+44 strane.
 9. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2019): Geotehnički uslovi izgradnje objekata Fudbalskog stadiona FK “Dubočica” na KP 6669 KO Leskovac u Leskovcu (Sa natkrivenim tribinama po celom obimu, osnove 117/153 m, naručilac CEP DOO, Beograd), „GeoSol” DOO, Niš, IX+52 strane.
 10. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2019): Geotehnički uslovi izgradnje objekata Fudbalskog stadiona na KP 6285/1 KO Zaječar u Zaječaru (Sa natkrivenim tribinama po celom obimu, osnove 127/163 m, naručilac CEP DOO, Beograd), „GeoSol” DOO, Niš, IX+53 strane.
 11. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2021): Gеоtеhnički uslоvi izgrаdnjе оbјеktа Panoramski točak na KP 1187 KO Vrnjačka Banja u ul.Slatinski venac u Vrnjačkoj Banji (Čelična montažna konstrukcija visine 50 m, sa osloncima u pet tačaka, varijante temeljenja plitkim temeljima i šipovima, naručilac SkyView DOO, Trstenik), „GeoSol” DOO, Niš, VIII+66 strana.
 12. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2021): Gеоtеhnički uslоvi izgrаdnjе оbјеktа Fiskulturnа sаlа nа KP 4921 KО Dоnjе Stоpаnjе u Lеskоvcu (Objekat osnove 26,10/31,50 m, naručilac Grad Leskovac, Leskovac), „GeoSol” DOO, Niš, IX+50 strana.

 

CRKVENI OBJEKTI (20+)

 

 1. Samardaković,M.,Punišić,Z.(1997): Geotehnički uslovi temeljenja zgrade Crkve na Novom groblju u Nišu, (Dvoetažna crkva dužine 17 m, širine i visine 15 m, naručilac Sekretarijat za urbanizam grada Niša), Institut GF u Nišu, Niš, XIV+28 strana.
 2. Samardaković,M.(1999): Geotehnički uslovi izgradnje pravoslavnog hrama u Parku cara Konstantina u Nišu (Dvoetažna građevina sa dva zvonika, osnove 24×25 m, naručilac “Direkcija za izgradnju grada Niša”, Niš), DP “Geoprojekt”, Niš, X+54 strane.
 3. Samardaković,M.(2001): Ekspertiza o uslovima temeljenja zgrade Po+P+1+Pk Svetosavska sala u porti Saborne crkve u Nišu (Zgrada osnove razuđenog pravougaonika 18´40 m, temelji na muljevitom tlu ispod NPV, sa rešenjem za poboljšanje temeljnog tla uz crpenje vode, naručilac Crkvena opština Niš), Institut GAF u Nišu, Niš, VII+16 strana.
 4. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2010): Geotehnički uslovi rekonstrukcije i dogradnje Parohijskog doma u Niškoj Banji (objekat osnove 16,2×6,8 m, potkopava se i nizvodno dograđuje Su+P osnove 16,6×12,1 m, u nožici visoke i strme padine, naručilac Crkvena opština N.Banja), “GeoSol” DOO, Niš, VII+33 strane.
 5. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2012): Geotehnički/geomehanički uslovi detaljne regulacije novog groblja “Berčinovački put” u Knjaževcu (Parcela 5 ha, naručilac JP Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju, Knjaževac), “GeoSol” DOO, Niš, VIII+48 strana.
 6. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2014): Geotehnički uslovi temeljenja objekata crkve Sv. Vasilije Ostroški na bulevaru Mediana u Duvaništu u Nišu (Objekti crkve 19/25 m, zvonika visine 18 m i parohijskog doma P+1, naručilac “RBD Project Engineering” DOO, Niš), “GeoSol” DOO, Niš, IX+49 strana.
 7. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2016): Geotehnički uslovi temeljenja objekta zvonik hrama Vaskrsenja Hristovog u Hilandarskom metohu u Nišu (Betonska konstrukcija visine 12 m, na plitkom temelju na padini, naručilac Hilandarski metoh SPC, Niš), „GeoData” Biro, Niš, VIII+27 strana.

 

SAOBRAĆAJNICE (25+)

 

 1. Samardaković,M.(2008): Magistralni put M-25 Kladovo–Niš, Ekspertiza o geomehaničkim kontrolnim ispitivanjima u toku rehabilitacije 24 km puta (sa Izveštajima i ispitivanju 7 deonica, 24 km, naručilac Safege Consulting Engineers, Francuska), Institut GAF, Niš, 60 strana.
 2. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2011): Geotehnički uslovi rekonstrukcije ulica Knjaza Miloša i Zanatlijska u Aranđelovcu (Magistralna gradska saobraćajnica dužine 2,1 km, sa dimenzionisanjem kolovozne konstrukcije, naručilac “Gramont-NS” DOO, Novi Sad), “GeoSol” DOO, Niš, VIII+40 stranа.
 3. Samardaković,M.(2011): Ekspertiza o geotehničkim uslovima saniranja lokalnog puta D.Krupac–G.Krupac (Aleksinac) (3,6 km novorekonstruisanog puta na terenu sa klizištima i dr., naručilac JP Direkcija za urbanizam i izgradnju, Aleksinac), “GeoData” Biro, Niš, VI+14 strana.
 4. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2012): Geotehnički uslovi izgradnje ul. Nišavska pored kruga fabrike „Beneton“ u Nišu (Široka ulica dužine 300 m na visokom nasipu-deponiji pored Nišave, naručilac GP „Niskogradnja“, Niš), “GeoData” Biro, Niš, VII+40 strana.
 5. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2017): Geotehnički uslovi rekonstrukcije puta u selu Gorčinci ka manastiru Sv.Petka (Babušnica) (Planinski put dužine 1.135 m, naručilac Opština Babušnica, Babušnica), „GeoData” Biro, Niš, VIII+22 strane.
 6. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2017): Geotehnički uslovi izgradnje saobraćajnice sa mostom kroz industrijsku zonu u Babušnici (Gradska ulica dužine 290 m i drumski AB most otvora 12,10 m preko reke Lužnica, naručilac Opština Babušnica), „GeoSol” DOO, Niš, IX+49 strana.
 7. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2017): Geotehnički uslovi izgradnje ulica 1,2,3,5,6,7 u kompleksu Lozni Kalem u Nišu (Novoprojektovane ulice proizvodnog kompleksa, ukupne dužine 1.942 m, naručilac Grad Niš, Niš), „GeoSol” DOO, Niš, VIII+29 strana.
 8. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2017): Geotehnički uslovi izgradnje saobraćajnice Deo veze bulevara 12.februar i Nikola Tesla u Nišu (Novoprojektovani dvokraki “Bulevar Heroja sa Košara”, širine 24 m, dužine 540 m, naručilac Grad Niš, Niš), „GeoSol” DOO, Niš, VIII+20 strana.
 9. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2018): Geotehnički uslovi izgradnje ulice Borislava Stefanovića u Babušnici, km 0+000-0+468 (Ulica dužine 468 m na strmoj padini, naručilac Opština Babušnica), „GeoSol” DOO, Niš, VIII+20 strana.

  

MOSTOVI (40+)

 

 1. Samardaković,M.(1990): Geotehnički uslovi temeljenja novog mosta preko Nišave kod Tvrđave u Nišu (jednostrano-viseći, sa jednim otvorom 80 m [projekat “Centroprojekt”, Beograd]; studija sa proračunom vremenske rotacije temelja glavnog nosača), Institut GF u Nišu i DP”Geoistrage”, Niš, 140 strana.
 2. Samardaković,M.(1992): Geotehnički uslovi temeljenja mosta preko J.Morave kod sela Lalinac (pet otvora, ukupne dužine 144 m, sa dimenzionisanjem temelja masivnih i šipova, sa proračunom veličine i brzine sleganja), Institut GF u Nišu, Niš, 91 strana.
 3. Samardaković,M.(1999): Geotehnički uslovi temeljenja novog pešačkog mosta na Nišavi u Nišu (Za tri varijante idejnog projekta mosta dužine 70, 80 i 104 m, sa dimenzionisanjem šipova, naručilac “Direkcija za izgradnju grada Niša”, Niš), Institut GAF u Nišu, Niš, XI+77 strana.
 4. Samardaković,M.(2004): Geotehnički uslovi temeljenja drumskog mosta “Mediana” preko reke Nišava u Nišu (Betonski most raspona 25,0+49,2+25,0 = 99,2 m, širine 27,5 m, sa dimenzionisanjem šipova, naručilac JP Direkcija za izgradnju grada, Niš), Institut GAF, Niš, XI+53 strane.
 5. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2007): Geotehnički uslovi temeljenja mosta preko reke Belica u Jagodini (Most osnove 30×20 m sa objektom P+Pk na mostu, naručilac „Sinteza“, Beograd), “GeoData”, Niš, VIII+35 strana.
 6. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2009): Geotehnički uslovi temeljenja drumskog mosta preko Nišave kod železničkog mosta u Pirotu (most dužine 120 m, sa proračunom šipova, naručilac Društveni fond za građevinsko zemljište, Pirot), “GeoSol” DOO, Niš, VIII+45 strana.
 7. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2009): Geotehnički uslovi temeljenja drumskog mosta preko Svrljiškog Timoka u ul.Riste Vujoševića u Svrljigu (gradski most dužine 35-40 m, sa proračunom šipova, naručilac JP Direkcija za izgradnju, Svrljig), “GeoSol” DOO, Niš, VIII+35 strana.
 8. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2011): Geotehnički uslovi saniranja drumskog mosta preko Jablanice u selu V.Vojlovce (Lebane) (Ojačanje temelja stuba mosta dužine 50 m, sa proračunom šipova, naručilac “Mostogradnja” AD, Beograd), “GeoData” Biro, Niš, IX+22 strane.
 9. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2012): Geotehnički uslovi temeljenja mosta preko Toplice na putu 2.reda Orljane-Doljevac (Most dužine 40,92 m sa tri otvora, sa dimenzionisanjem šipova, naručilac GP „Mostogradnja“, Beograd), “GeoSol” DOO, Niš, X+33 strane.
 10. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2012): Geotehnički uslovi temeljenja mosta preko Prolomske reke u Prolom Banji (Lučni most raspona 45,00 m, naručilac „Planinka“ AD, Kuršumlija), “GeoSol” DOO, Niš, X+20 strana.
 11. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2014): Geotehnički/geomehanički uslovi temeljenja drumskog mosta preko Ibra na lokalnom putu Leposavić-Kutnje (novi most dužine 62 m pored srušenog, sa dimenzionisanjem šipova, naručilac GP “Mostogradnja” AD, Beograd), “GeoSol” DOO, Niš, IX+45 strana.
 12. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2014): Geotehnički/geomehanički uslovi temeljenja drumskog mosta preko Ibra na lokalnom putu u naselju Lešak (Leposavić) (rekonstrukcija mosta dužine 91 m, sa dimenzionisanjem šipova, naručilac GP “Mostogradnja” AD, Beograd), “GeoSol” DOO, Niš, IX+39 strana.
 13. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2015): Geotehnički uslovi rehabilitacije drumskog mosta preko reke Bistrica na putu Leposavić – Kosovska Mitrovica (Most raspona 27,80 m, naručilac “Šidprojekt” DOO, Šid), “GeoSol” DOO, Niš, IX+40 strana.
 14. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2015): Geotehnički uslovi izgradnje drumskog mosta preko Kutinske reke u Nišu (Most raspona 24 m, naručilac JP Direkcija za izgradnju grada Niša, Niš), “GeoSol” DOO, Niš, IX+27 strana.
 15. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2019): Geotehnički uslovi izgradnje mosta preko rasteretnog kanala Tulovske reke na KP 7311/1-3 KO Guberevac (Leskovac) (Most sa jednim otvorom raspona 18,50 m, naručilac Grad Leskovac, Leskovac), „GeoSol” DOO, Niš, IX+43 strane.

 

SANACIJE KLIZIŠTA I POTPORNI OBJEKTI (80+)

 

 1. Samardaković,M.(1999): Geotehnički uslovi saniranja klizišta u s. Šuljkovac (Jagodina) i Projekat sanacije (Geotehničke podloge i projekat sanacije naseljenog klizišta površine 1 ha, naručilac SO Jagodina), Preduzeće “Geoprojekt”, Niš, IX+176 strana.
 2. Samardaković,M.(2002): Rezervoar “Vinik II visinska zona” u Nišu – Analiza stabilnosti zaseka i padine (Rezervoar osnove 25×50 m, kapaciteta 6000 m3, sa proračunom dijagrama faktora sigurnosti zaseka u zavisnosti od njegovog nagiba, naručilac JKP “Naissus”, Niš), DP “Geoinženjering”, Niš, VII+48 strana.
 3. Samardaković,M.(2005): Geotehnički uslovi saniranja klizišta “Kačarev deo” u Niškoj Banji (Klizište širine 30 i dužine 80 m, sa proračunima stabilnosti i idejnim rešenjem za sanaciju, naručilac JP Direkcija za izgradnju grada, Niš), Institut GAF, Niš, XI+92 strane.
 4. Samardaković,M.(2005): Glavni projekat saniranja klizišta “Kačarev deo” u Niškoj Banji (Klizište širine 30 i dužine 80 m, sa objektima za površinsko i podzemno odvodnjavanje i drenažno-potpornom konstrukcijom sa šipovima, sa proračunima stabilnosti i dimenzionisanjem šipova, naručilac JP Direkcija za izgradnju grada, Niš), Institut GAF, Niš, IX+89 strana.
 5. Samardaković,M.(2005): Geotehnički uslovi saniranja klizišta na putu za Bojanine Vode (Niš) (Klizište širine 60 i dužine 75 m, sa proračunima stabilnosti i idejnim rešenjem za sanaciju, naručilac Preduzeće za puteve „Niš“, Niš), AD “Geoinženjering”, Niš, IX+54 strane.
 6. Samardaković,M.(2007): Ekspertiza o uslovima stabilnosti padine sa Apartmanskim objektima 1-6 na KP 389-392 KO Muo 1 u mestu Muo (Kotor) (6 troetažnih objekata na padini nagiba 25°, sa proračunima stabilnosti padine, naručilac “Pluto Capital” DOO, Herceg Novi), Niš, III+40 strana.
 7. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2008): Geotehnički uslovi saniranja klizišta i puta za branu “Zavoj” HE “Pirot” kod raskrsnice sa putem za ulaznu gradjevinu (sa geomehaničkim proračunima stabilnosti i idejnim rešenjem sanacionih radova i objekata, naručilac HE “Pirot”, Pirot), “GeoData”, Niš, IX+39 strana.
 8. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2010): Drenažni kanal iznad Manipulativnog platoa Regionalne deponije “Duboko” kod Užica – Idejno rešenje (Kanal dužine 160 m koji štiti telo deponije na strmoj kosini ugroženoj velikim klizištem, naručilac JKP “Duboko”, Užice), “GeoData” Biro, Niš, IV+12 strana.
 9. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2011): Geotehnički uslovi saniranja klizišta “Tvrđansko brdo” (Leposavić) na putu M22.3 Raška-Kosovska Mitrovica (Klizište širine 41,5 m, sa računskim analizama stabilnosti i rešenjem sanacije, naručilac “DMM-Inženjering” Niš, za “Puteve Srbije”, Beograd), “GeoSol” DOO, Niš, X+41 strana.
 10. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2011): Glavni projekat sanacije klizištem oštećenog terena u naselju “Ćeramidžinica” u Knjaževcu (Izrada geotehničkih podloga i projekta sanacije klizišta osnove 28×28 m, kamenim nabačajem, naručilac JP “Direkcija za razvoj”, Knjaževac), “GeoData” Biro, Niš, IX+59 strana.
 11. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2011): Glavni projekat sanacije klizišta 1, 2 i 3 u kliznom području Ap3/II na putu za ulaznu građevinu HE “Pirot” – sa geotehničkim elaboratom (Klizište 1 površine 1200 m2, klizište 2 širine 34 m i klizište 3 širine 46 m, na strmoj padini pored jezera Zavoj, naručilac “Hidroelektrane Đerdap”, Kladovo), “GeoSol” DOO, Niš, XIII+111 strana.
 12. Samardaković,S.,Samardaković.M., Perić,D.(2011): Glavni projekat rekonstrukcije puta za branu hidroakumulacije HE “Pirot” i sanacije klizišta 1 i 2 u kliznom području Ap23/III – sa geotehničkim elaboratom (Rekonstrukcija sektora puta, dužine 386 m, oštećenog klizištima 1 i 2 na strmoj padini pored jezera Zavoj, naručilac “Hidroelektrane Đerdap”, Kladovo), “GeoSol” DOO, Niš, XIII+122 strane.
 13. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2013): Analiza stabilnosti desne obale Z.Morave kroz Trstenik (km 0+554-1+460) regulisane prema projektu regulacije (Oko 900 m strme obale visoke i do 12 m, sa proračunima stabilnosti i pritiscima na potporni zid, naručilac Institut GAF, Niš), “GeoData” Biro, Niš, VII+21 strana.
 14. Samardaković,S.,Samardaković.M.,Nikolić,V.(2014): Glavni projekat potpornog zida puta na ulazu u Prolom Banju, km 0+033 do 0+113, sa geotehničkim elaboratom (AB zid sa konzolom, dužine 80 m i visine 2,00-3,50 m, naručilac JP Direkcija za izgradnju, Kuršumlija), “GeoSol” DOO, Niš, X+59 strana/priloga.
 15. Samardaković,S.,Samardaković.M.,Punišić,Z.(2015): Geotehnički uslovi saniranja terena oštećenog klizištem između ulica Vase Smajevića i Partizanskih kurira u Nišu (Klizište dužine 25 m i širine 50 m, sa čeonim ožiljkom visine 5 m, na strmoj padini sa iseljenim višespratnim stambenim zgradama, u centralnoj zoni grada, sa računskim analizama stabilnosti i predlogom sanacionih mera, naručilac JP Direkcija za izgradnju grada, Niš), “GeoSol” DOO, Niš, IX+85 strana.
 16. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2015): Geotehnički uslovi saniranja terena oštećenog klizištem ispod ulice Pobede br.7-13 u Gabrovcu (Niš) (Klizište dužine 40 m i širine 80 m, sa čeonim ožiljkom visine 3 m, na strmoj padini sa srušenom i nekoliko oštećenih stambenih objekata, sa računskim analizama stabilnosti i predlogom sanacionih mera, naručilac JP Direkcija za izgradnju grada, Niš), “GeoSol” DOO, Niš, IX+74 strane.
 17. Samardaković,S.,Samardaković.M.,(2015): Geotehnički uslovi izgradnje potpornog zida u dvorištu manastira SPC Vavedenje Presvete Bogorodice na KP 6154 KO Niš-Sićevo (AB zid visine 4-6 m, dužine 57 m, naručilac Grad Niš), “GeoData” Biro, Niš, VIII+28 strana.
 18. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2016): Geotehnički elaborat sa idejnim tehničkim rešenjem (pojačano održavanje) sanacije klizišta na državnom putu IIA-216 u Vukanji (Aleksinac) (Rešenje sanacije klizišta 40×50 m i državnog puta, sa projektom potpornih objekata dužine 40 m i drenažnog sistema, naručilac Trace PZP Niš AD, Niš), „GeoSol” DOO, XI+92 strane.
 19. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2017): Dopuna geotehničkog elaborata i tehničko rešenje za sanaciju klizišta na putu ka brani Zavoj iza raskrsnice za ulaznu građevinu HE „Pirot“ (Rešenje za saniranje klizišta dužine 110 m i širine 50 m, dubine 7-9 m, sa računskim analizama stabilnosti pre i posle sanacije i svim elementima PGD, na nivou projekta za izvođenje sanacije klizišta i 110 m puta, investitor HE Đerdap, Beograd), Harmonija projekt DOO, Valjevo, VII+64 strane.
 20. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2018): Geotehnički uslovi saniranja terena oštećenog klizištem na lokalnom putu kod sela Gradašnica (Leskovac) (Klizište širine 35 m i dužine 45 m na strmoj padini, sa rešenjem za saniranje terena i puta i primerima dimenzionisanja potporne konstrukcije od AB zida, gabiona i nasipa armiranog geosintetikom, naručilac Grad Leskovac, Leskovac), „GeoSol” DOO, Niš, IX+68 strana.

   

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI (50+)

 

 1. Samardaković,M.(2005): Geotehnički uslovi regulacije J. Morave, km 30-35, Vitkovac-Rutevac (Aleksinac) (5 km nasipa, naručilac JVP “Srbija vode”, Beograd), Institut GAF, Niš, XI+18 strana.
 2. Samardaković,M.(2006): Geotehnički uslovi regulacije korita reke Veternica u dužini 1,8 km kroz Leskovac (naručilac JVP „Srbija vode“, Beograd), Institut GAF u Nišu, Niš, IX+16 strana.
 3. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2007): Geotehnički uslovi temeljenja оbjekta Zatvoreni gradski bazen u kompleksu Sportsko-rekreacionog centra u Pirotu (troetažni objekat osnove 62,00×64,50 m, sa dva bazena, naručilac “Dom sportova” AD, Pirot), AD “Geoinženjering”, Niš, IX+46 strana.
 4. Samardaković,M.(2007): Naponi i deformacije tla pored uzvodne komore brodoprevodnice HE „Đerdap I“ – Kladovo (Ekspertiza sa geomehaničkim proračunima za različita opterećenja od remontne opreme, naručilac HE “Đerdap”, Kladovo), AD “Geoinženjering”, Niš, III+19
 5. Samardaković,M.(2008): Glavni projekat kanalizacionog sistema za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda na području Vlasina – Geotehničke podloge (Kanalizacioni prsten dužine 20 km oko celog Vlasinskog jezera i dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, naručilac Opština Surdulica), Institut GAF u Nišu, Niš, XV+100 strana.
 6. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2010): Geotehnički uslovi regulacije Svrljiškog Timoka, km 1+110-4+673 Knjaževac (sa Institutom GAF Univerziteta u Nišu, naručilac JVP “Srbija vode” Beograd), “GeoSol” DOO, Niš, IX+27 strana.
 7. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2011): Geotehnički uslovi izgradnje Kompleksa sportskih bazena – I faza u naselju Podina u Sokobanji (Kompleks bazena na platoima sa potpornim zidovima i 2-etažnom zgradom, osnove 130×115 m, naručilac JP Direkcija za urbanizam i izgradnju, Sokobanja), “GeoData” Biro, Niš, VIII+29 strana.
 8. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2012): Geotehnički uslovi zaštite objekta Po+P+1 OŠ „Dr Zoran Đinđić“ u Brzom Brodu (Niš) od podzemnih voda (Zgrada osnove 14×54 m, sa plavljenim podrumom, sa izradom drenažnih bunara, naručilac OŠ „Dr Z.Đinđić“, Niš), “GeoData” Biro, Niš, VIII+25 strana.
 9. Samardaković,S.,Samardaković.M.,(2015): Geotehnički uslovi dogradnje Južnog kanalizacionog kolektora u Nišu – Deonica od T1 (ul.Episkopska) do RŠ6 (EI kolektor) (Cevovod prečnika 1600 mm, dužine 407 m, naručilac JP Direkcija za izgradnju grada Niša, Niš), “GeoSol” DOO, Niš, IX+38 strana.
 10. Samardaković,S.,Samardaković.M.,Punišić,Z.(2016): Geotehnički uslovi izgradnje objekata Postrojenje za prečišćavanje vode Berilovac u Pirotu (Rezervoar osnove 16/18 m, taložnik, polja za sušenje, aneks filter stanice, naručilac GAF Univerziteta u Nišu, Niš), „GeoSol” DOO, Niš, IX+48 strana.
 11. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2018): Geotehnički uslovi uređenja Suvodolskog potoka od uliva u Nišavu do Suvog Dola (Niš) (Uređenje/regulacija bujičnog potoka dužine 2156 m, sa izgradnjom četiri pločasta propusta ispod magistralnih saobraćajnica i železničke pruge, naručilac Grad Niš), „GeoSol” DOO, Niš, VIII+42 strane.
 12. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2019): Geotehnički uslovi izgradnje atmosferske i fekalne kanalizacije u naselju Kosančić (Bojnik) (atmosferska kanalizacija dužine 736 m i fekalna duž osam ulica dužina po 600 m, sa postrojenjem za prečišćavanje sanitarne vode, naručilac Opština Bojnik, Bojnik), „GeoData” Biro, Niš, VIII+41 strana.
 13. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2020): Geotehnički uslovi izgradnje objekata atmosferske kanalizacije i retenzije u ul. Vojvode Gojka i Vrbaska u Nišu (Macistralni cevovod dužine 880 m i podzemni objekat akumulacione retenzije, sa dijagramima za dimenzionisanje razupirača i pritisaka na cevovod od ispune rova, naručilac Grad Niš, Niš), „GeoSol” DOO, Niš, VIII+48 strana.
 14. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2021): Geotehnički uslovi izgradnje objekata Bubanjski atmosferski kolektor (km 0+000 – 3+272) u Nišu (Magistralni cevovod dužine 3,272 km i dubine do 7 m, sa dijagramima za dimenzionisanje razupirača i pritisaka na cevovod od ispune rova, naručilac Grad Niš, Niš), „GeoSol” DOO, Niš, IX+49 strana.

 

NASUTE BRANE I VEĆI NASIPI (10+)

 

 1. Samardaković,M.(1982): Elaborati o kontrolnim geomehaničkim ispitivanjima materijala ugrađenih u nasutu branu “Brestovac” na Pustoj reci (Bojnik) u toku 1981. i u toku 1982. i 1983.godine (brana visine 30 m, zapremine nasipanja 283000 m3 ; izveštaj, prikaz, analiza i ocena svih rezultata ispitivanja), Institut GF u Nišu, 109+131=240 strana.
 2. Samardaković,M.(1984): Ekspertiza sa predlogom rešenja za izradu nasipa kao temeljnog tla za Fabriku dušeka “Simpo” u Bujanovcu i Elaborat o kontrolnim geomehaničkim ispitivanjima materijala ugrađenih u nasip na lokaciji Fabrike dušeka “Simpo” u Bujanovcu (hala osnove 165×106 [m] na potopljenom mulju debljine 3-5 metara), Institut GF u Nišu, 18+134=152 strane.
 3. Samardaković,M.(1985): Elaborat o kontrolnim geomehaničkim ispitivanjima materijala ugrađenih u nasutu branu “Rastovnica” na Rastovničkoj reci kod Prokuplja (brana visine 24 m, zapremine nasipanja 32000 m3 ; izveštaj, prikaz, analiza i ocena svih rezultata ispitivanja ), Institut GF u Nišu, 88 strana.
 4. Samardaković,M.(1987): Studija sa ocenom uslova eksploatacije nasipa i kolovozne konstrukcije saobraćajnice B u krugu Medicinskog centra u Prokuplju (sa ispitivanjima, proračunima o ocenom stanja materijala u nasipu, njegove stabilnosti i daljeg deformisanja i uslova za izgradnju i korišćenje saobraćajnice na nasipu), Institut GF u Nišu, Niš, 37 strana.
 5. Samardaković,M.,Ilić,S.(1995): Geotehnički uslovi izgradnje brane na Belom Drimu kod s.Vidanje (Klina), (Studija, naručilac Direkcija za veštačenje “Niš”, Niš), DP “Geoprojekt”, Niš, 90 strana.
 6. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2010): Regionalna sanitarna deponija “Gigoš” kod Jagodine – Geomehanička ispitivanja u toku građenja tela nasute brane (brana visine 31 m i zapremine 86.000 m3, sa Institutom GAF Univerziteta u Nišu, naručioci “PORR–W&W”, Niš i “Eurco” DOO, Stara Pazova), “GeoSol” DOO, Niš, IX+27 strana.
 7. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2012): Geotehnički uslovi korišćenja nasute brane „Valmište“ u lovištu „Valmište“ (Crna Trava) (Nasuta brana dužine krune 50 m i visine 9 m, sa računskom analizom stabilnosti, naručilac „Kostić inženjering“ DOO, Niška Banja), “GeoData” Biro, Niš, X+21 strana.
 8. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2019): Ekspertiza o geotehničkim uslovima izgradnje levoobalnog nasipa pored reke Resava između Milive i Despotovca, km 35+566-37+100 (nasip dužine 1434 m i visine 2,5 m, sa istražnim radovima, naručilac Vodoprivredno preduzeće Ćuprija DOO, Ćuprija), „GeoData” Biro, Niš, VIII+36 strana.

 

REZERVOARI I BAZENI (15+)

 

 1. Samardaković,M.(1987): Geotehnički uslovi izgradnje i eksploatacije Rezervoara I za vodu na brdu Bubanj u Nišu, Institut GF u Nišu i RO”Geobiro”-Niš, Niš, 42 strane.
 2. Samardaković,M.(1988): Proračun i analiza dozvoljenog opterećenja i sleganja temeljnog tla za rezervoar R4 u krugu Toplane “Krivi vir” u Nišu (kružne osnove prečnika 20 m, visine 17 m), RO “Geobiro”, Niš, 12 strana.
 3. Samardaković,M.(1992): Grupa rezervoara u Barajevu (Ravni Gaj) – međusobni uticaji na uslove temeljenja i sleganje (tri rezervoara zapremine po 5000 m3, ekspertiza sa proračunom dozvoljenog opterećenja u pogledu loma tla, diferencijalnih sleganja i određivanjem pokazatelja interakcije tla i temelja; naručilac Projektni biro beogradskog vodovoda), DP ”Geoprojekt”, Niš, 28 strana.
 4. Samardaković,M.(2002): Geotehnički uslovi izgradnje Rezervoara za vodu “Vinik – II visinska zona” u Nišu (Rezervoar osnove 25×50 m, kapaciteta 6000 m3, naručilac JKP “Naissus”, Niš), DP “Geoinženjering”, Niš, VII+48 strana.
 5. Samardaković,M.(2002): Geotehnički uslovi izgradnje Rezervoara za vodosnabdevanje naselja Merošina i Brest u Merošini (Dva rezervoara po 200 m3, naručilac “CHF”, POC Niš), DOO “Geoprojekting”, Niš, XI+49 strana.
 6. Samardaković,M., Punišić,Z.(2004): Geotehnički uslovi izgradnje Rezervoara za vodu 2×500 m3 u Vlasotincu (Rezervoar osnove 14,0×21,2 m, naručilac JKP “Vodovod”, Vlasotince), AD “Geoinženjering”, Niš, VIII+44 strane.
 7. Samardaković,M.(2005): Geotehnički uslovi temeljenja rezervoara za vodu 2×2000 m3 u Varvarinu – Uslovi interakcije temelja i tla (dve komore osnova 23´23 m, naručilac JP “Morava”, Varvarin), AD “Geoinženjering”, Niš, 13 strana.
 8. Samardaković,M.(2006): Ispitivanje tla i analiza stanja temelja bombardovanjem srušenih sfernih rezervoara NIS-TNG u Regionalnom centru Niš (Oštećeni kružni temelji dva loptasta rezervoara zapremina 1000 m3 , naručilac NIS, Novi Sad), Institut GAF u Nišu, Niš, VI+59
 9. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2011): Geotehnički uslovi temeljenja objekta hotela i bazena u Kompleksu “Banjica” kod Knjaževca (Hotel 18×54 m sa 2-6 etaža na strmoj padini i bazen 24×34 m, naručilac JP “Direkcija za razvoj”, Knjaževac), “GeoData” Biro, Niš, VIII+44 strane.
 10. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2020): Geotehnički uslovi izgradnje objekata Benzinske stanice na KP 1908/14 KO Leskovac u ul.Đ.Stamenkovića u Leskovcu (Naručilac Brioni Lux DOO, Leskovac), „GeoSol” DOO, Niš, VIII+55 strana.
 11. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2020): Geotehnički uslovi izgradnje objekata Benzinske stanice na KP 301/1, 300/1 i 299/1 KO Oraovica-Grdelica (Naručilac LE Invest 2015 DOO, Vlasotince), „GeoSol” DOO, Niš, VIII+38 strana.

  

SILOSI (10+)

 

 1. Samardaković,M.(1986): Proračun i analiza dozvoljenog opterećenja u pogledu loma tla, sleganja i rotacije dva bliska silosa, kapaciteta 12000 t i 4000 t, u krugu “Žitiprometa” u Nišu (sa međusobnim uticajem silosa, na šljunčanom jastuku), RO”Geobiro”, Niš, 23 strane.
 2. Samardaković,M.(1987): Analiza geotehničkih uslova fundiranja i proračun dozvoljenog opterećenja u pogledu loma tla i sleganja silosa i susednih objekata u krugu OOUR “Fabrika hleba” PPRO “Vranje” u Vranju (silos kapaciteta 550 t, na ploči 8×12 [m]; proračun rotacije silosa i sleganja susednih objekata, dimenzionisanje širokog temelja i određivanje uslova temeljenja), RO”Geobiro”, Niš, 28 strana.
 3. Samardaković,M.(1988): Proračun i analiza dozvoljenog opterećenja u pogledu loma tla i sleganja silosa od 18000 t u krugu mlina “Ozren” u Ražnju i Dopuna proračuna za nove uticaje (silos na ploči osnove 39,4×17,4 [m], visine 39 m; proračuni sa uticajem šljunčanog jastuka), RO”Geobiro”, Niš, 10+10=20 strana.
 4. Samardaković,M.(1992): Silosi na farmi “Vražogrnac” kod Zaječara – proračun i ocena sleganja usled pojedinačnog i grupnog dejstva (10 susednih ćelija visine 11 m, kružnih osnova sa prstenastim temeljima spoljašnjeg prečnika 6 m; sračunata sleganja, diferencijalna sleganja i naginjanja svakog silosa usled sopstvenog opterećenja, kao i usled pojedinačnog ili grupnog dejstva ostalih silosa), DP ”Geoprojekt”, Niš, 12 strana.
 5. Samardaković,M.(1994): Ekspertiza geotehničkih uslova temeljenja dva silosa u Noćajskom Salašu sa predlogom načina temeljenja i geomehaničkim proračunima (silosi visine 20 m, ukupne mase 1000 t), DP“Geoprojekt”, Niš, 16 strana.
 6. Samardaković,M.(2004): Geotehnički uslovi temeljenja Silosa za filer asfaltne baze PZP “Niš” u Dolcu (Metalan silos visine 26,2 m, sa rešenjem temeljenja zamenom tla, naručilac PZP “Niš” AD, Niš), AD “Geoinženjering”, Niš, VIII+16 strana.

  

DIMNJACI I STUBOVI (20+)

 

 1. Samardaković,M.,Valjarević,R.(1997): Geotehnički uslovi izgradnje Antenskog stuba “PTT-Mobtel” iznad sela Supovac (Niš), (Stub visine 30 m, naručilac PP “Dedal”, Beograd), Institut GF u Nišu, Niš, X+21 strana.
 2. Samardaković,M.(1999): Uslovi stabilnosti Antenskog stuba RR stanice Prepolac – Geotehnička studija (Uzroci naginjanja i predlog mera za sanaciju stuba visine 21,40 m, naručilac “Telekom Srbija”, Beograd), Institut GAF u Nišu, Niš, V+52 strane.
 3. Samardaković,M.(1999): Geotehnički uslovi temeljenja Antenskog stuba na planini Besna Kobila (Telekomunikacioni rešetkasti stub visine 20 m na vrhu planine, naručilac “Telekom Srbija”, Beograd), Preduzeće “Geosondaža”, Niš, 25 strana.
 4. Samardaković,M.,Popović,B.,Zlatkov,D.(2001): Elaborat o izvršenom pregledu antenskog stuba mobilne telefonije Telekom Srbija RBS NI06 Ražanj (Cilindrični čelični stub visine 30 m, naručilac “Telekom Srbija”, Beograd), Institut GAF u Nišu, Niš, VI+9 strana.
 5. Samardaković,M.,Popović,B.,Zlatkov,D.(2001): Elaborat o izvršenom pregledu antenskog stuba mobilne telefonije Telekom Srbija RBS VR-01 u Vranju (Cilindrični čelični stub visine 21 m, naručilac “Telekom Srbija”, Beograd), Institut GAF u Nišu, Niš, VI+11 strana.
 6. Samardaković,M.,Popović,B.,Zlatkov,D.(2001): Elaborat o izvršenom pregledu antenskog stuba mobilne telefonije Telekom Srbija RBS VR-02 Čukarka-Preševo (Cilindrični čelični stub visine 27 m, naručilac “Telekom Srbija”, Beograd), Institut GAF u Nišu, Niš, VI+11 strana.
 7. Samardaković,M.(2005): Geotehnički uslovi temeljenja Dimnjaka kotlarnice Sportske hale u Prokuplju (Dimnjak visine 20 m u stišljivom tlu na ivici strme padine, naručilac JKP Direkcija za izgradnju, Prokuplje), AD “Geoinženjering”, Niš, VIII+24 strane.
 8. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2008): Geotehnički uslovi temeljenja antenskog stuba ST45 u Žitorađi (Rešetkasti stub visine 45 m, sa proračunom dejstva vetra i dimenzionisanjem temelja, privatni naručilac, Niš), “GeoData”, Niš, IX+26 strana.
 9. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2010): Geotehnički uslovi dogradnje hale i dimnjaka kotlarnice “Centrala” u ul.S.Markovića u Pirotu (stub sa dimnjakom visine 36 m, naručilac JKP “Gradska toplana” Pirot), “GeoSol” DOO, Niš, VIII+40
 10. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2012): Geotehnički elaborat za objekte Vetroparka „Nikine vode“ Popadija u ataru sela Plavna (Negotin) (Terenska istraživanja sa podizvođačima i deo geotehničkog elaborata naručioca za 18 vetrostubova visine 80 m na grebenima planine Deli Jovan, naručilac „Geoexpert“ DOO, Subotica), “GeoSol” DOO, Niš, VI+12 strana.

   

DEPONIJE (15+)

 

 1. Valjarević,R.,Samardaković,M.(1992): Geotehnički uslovi izgradnje Gradske deponije u Nišu (sa proračunom stabilnosti padina, naručilac Direkcija za izgradnju grada, Niš), DP ”Geoprojekt”, Niš, 85 strana.
 2. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2008): Kontrolna geomehanička ispitivanja u toku izgradnje objekata Regionalne deponije na lokaciji „Vrbak“ kod Lapova – I faza (naručilac VP “Ćuprija” AD, Ćuprija), “GeoSol” DOO, Niš, VI+66 strana.
 3. Samardaković.M.(2010): Konsultativni geotehnički nadzor u toku izrade tehničke dokumentacije i izvođenju radova za sanaciju kosine Servisnog puta Regionalne deponije “Duboko” kod Užica (projekat i radove izvodi UNIECO-Italy, naručilac JKP “Duboko”, Užice), “GeoData” Biro, Niš.
 4. Samardaković.M.(2010): Ekspertiza o analizi tehničke dokumentacije o geotehničkim uslovima formiranja Regionalne deponije “Duboko” kod Užica i o sanaciji kosine Servisnog puta deponije (Analiza dva obimna projekta, stručni nalaz i mišljenje o rešenjima, u tehničkom smislu i u pogledu ekonomičnosti, formiranja deponije na visokoj strmoj padini i sanacije nastalog velikog klizišta, naručilac JKP “Duboko”, Užice), “GeoData” Biro, Niš, VI+4 strane.
 5. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2010): Drenažni kanal iznad Manipulativnog platoa Regionalne deponije “Duboko” kod Užica – Idejno rešenje (Kanal dužine 160 m koji štiti telo deponije na strmoj kosini ugroženoj velikim klizištem, naručilac JKP “Duboko”, Užice), “GeoData” Biro, Niš, IV+12 strana.
 6. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2010): Geotehnički uslovi temeljenja objekta Reciklažna hala Regionalnog reciklažnog centra komunalnog otpada u Jagodini (montažna AB hala osnove 30×80 m, naručilac “Put-inženjering” DOO, Niš), “GeoSol” DOO, Niš, VII+46 strana.
 7. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2010): Regionalna sanitarna deponija “Gigoš” kod Jagodine – Geomehanička ispitivanja u toku građenja tela nasute brane (brana visine 31 m i zapremine 86.000 m3, sa Institutom GAF Univerziteta u Nišu, naručioci “PORR–W&W”, Niš i “Eurco” DOO, Stara Pazova), “GeoSol” DOO, Niš, IX+27 strana.
 8. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2016): Izveštaj o monitoringu stabilnosti tela deponije neopasnog otpada „Gigoš“ u Jagodini (Telo deponije I faze 440.000 m3, uz nasutu branu visine 30 m, naručilac PWW deponija DOO, Jagodina), „GeoSol” DOO, Niš, VII+11 strana.
 9. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2016): Izveštaj o monitoringu stabilnosti tela deponije neopasnog otpada „Željovac“ u Leskovcu (Telo deponije Ia faze 357.000 m3, na zasečenoj padini, naručilac PWW deponija dva DOO, Leskovac), „GeoSol” DOO, Niš, VII+12 strana.
 10. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2019-2021): Izveštaji o monitoringu stabilnosti tela Nove deponije Pančevo na KP 12709/2 KO Pančevo (1a faza regionalne deponije sa površinom osnove 181.036 m2 i zaštitnim bedemima visine 11,60 m, naručilac JKP Higijena, Pančevo), „GeoSol” DOO, Niš, VII+14 strana.

   

PENETRACIONA ISPITIVANJA ZA DRUGE GEO-SUBJEKTE (GeoData 10+)

 

 1. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2013): Penetraciona ispitivanja za projekat Proizvodnog objekta i PPOV u ul.P.Drapšina u Apatinu (Ispitivanja i interpretacija stanja i svojstava terena od višemetarskog refuliranog peska pored Dunava, za objekte osnove 95×200 i 40×90 m, naručilac GeoExpert DOO, Subotica), “GeoData” Biro, Niš, VIII+32 strane.
 2. Samardaković,S.(2020): Dodatna terenska ispitivanja temeljnog tla objekta P+1 NBC2 skladišno-poslovnog kompleksa na KP 2040/1,4 KO Novi Banovci (13 DPM penetracionih ispitivanja sa interpretacijom u cilju utvrđivanja metoda saniranja hale osnove 18.914 m2, čiji su se stubovi slegli 8-28 cm usled raskvašavanja lesa ispod temelja, naručilac GeoExpert DOO, Subotica), „GeoData” Biro, Niš, VIII+34 strane.

   

KONTROLNA ISPITIVANJA U TOKU GRAĐENJA OBJEKATA (GeoData 300+)

Provera kvaliteta i podobnosti materijala za ugrađivanje u nasute brane, nasipe, donji stroj i nevezane slojeve kolovoznih konstrukcija, kao i u temeljno tlo, vrši se geomehaničkim prethodnim ispitivanjima a u toku građenja tekućim i kontrolnim ispitivanjima – kontrolom kvaliteta (sastava, vlažnosti i dr.) i zbijenosti ugrađenih materijala (opitima pločom (prema nacionalnim standardima SRPS U.B1.046 ili 047 ili pločom sa padajućim tegom prema nemačkom standardu TP BF-StB B8.3, prema Proctor-ovim opitima ili opitima najveće i najmanje zbijenosti i dr.).

Kadrovi GeoSol DOO rukovodili su geomehaničkom kontrolom građenja više visokih (30+ m) nasutih brana (Brestovac kod Bojnika, Rastovnica kod Prokuplja, Gigoš deponije kod Jagodine,2010) i velikih nasipa, izgradnje ili rekonstrukcije nekoliko stotina km puteva i gradskih saobraćajnica, nekoliko desetina km instalacionih rovova, kao i kontrole poboljšanja temeljnog tla više desetina objekata – što je nastavljeno od strane GeoSol DOO i Biroa za građevinsku geotehniku GeoData, prema sledećim važnijim primerima geomehaničke kontrole u toku izgradnje kompleksa i objekata:

 1. više desetina km puteva, ulica i ispune instalacionih rovova;
 2. temeljno tlo više desetina poslovnih i stambenih zgrada, sa saobraćajnicama;
 3. regionalne sanitarne deponije (Vrbak kod Lapova, 2008; Željkovac kod Leskovca, 2010; Gigoš kod Jagodine, 2010);
 4. nadvožnjak preko železničke pruge Niš-Skoplje sa nasipom od armiranog tla u Leskovcu (izvođač Ogranak Freyssinet ДОО, Београд,2011);
 5. trup sa donjim strojem železničkih koloseka (PD Tent, Svilajnac,2012-2013);
 6. kompleksi sa nasipima, saobraćajnicama i temeljnim tlom tržnih centara (IDEA, Trstenik, 2011; DIS, Kraljevo, Niš, 2013; LIDL, Leskovac, Kruševac, 2017, Paraćin, Jagodina, 2018; DELTA PLANET, Niš, 2019-2020);
 7. kompleksi sa nasipima, saobraćajnicama i temeljnim tlom fabrika inistranih investitora (FOREST ENTERPRISES, Doljevac, 2009; YURA, Leskovac, 2011; LEONI, Niš, Doljevac, 2014-2017; Nova vulkanizacija TIGAR TYRES, Pirot, 2016; KROMBERG&SCHUBERT, Kruševac, 2017; ZUMTOBEL, Niš, 2017;
 8. kompleks sa nasipima, saobraćajnicama i temeljnim tlom objekata Akva parka kod Doljevca (2016), hladnjača CROP S & PARTNERS“ u Požegi, sa geotehničkim rešenjem visokog nasipa (2016), Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV u Kruševcu (2018-2019), Regionalni centar za vanredne situacije u Vranju (2019), Naučno-tehnološki park u Nišu (2019) i dr.

 

GEOTEHNIČKI KONSALTING (30+)

 

 1. Samardaković,M.(1987): Izveštaj o veštačenju u vezi ugrađivanja kamena u nožicu nasipa na levoj obali reke Jezava na ušću u Dunav (Smederevo) (utvrđena količina ugrađenog kamena i prihvaćena na OPS u Zaječaru, u sporu ROH ”Đerdap”-Kladovo sa Ekspertnim izveštajem Instituta “J.Černi”-Beograd protiv “Hidrotehnike”-Beograd sa ekspertizom ZRMK-Ljubljana), Institut GF u Nišu, Niš, 11 strana.
 2. Samardaković,M.(1989): Ekspertiza sa predlogom mera za saniranje klizišta u ul.V.Kukalja u Lebanu, Institut GF u Nišu, Niš, 8 strana.
 3. Samardaković,M.(2007): Ekspertiza o geotehničkim uslovima rekonstrukcije kolovozne konstrukcije Bulevara 12. februar u Nišu, od MAS do ul.Vazduhoplovaca, leva i desna traka, km 0+000 do 2+800 (naručilac JP Direkcija za izgradnju grada, Niš), Institut GAF u Nišu, Niš, 27 strana.
 4. Samardaković,M.(2007): Ekspertiza o geotehničkim uslovima rekonstrukcije Bulevara Sv.cara Konstantina u Nišu, km 0+000 do 5+300 (naručilac JP Direkcija za izgradnju grada, Niš), Institut GAF u Nišu, Niš, 37 strana.
 5. Samardaković,M.(2007): Naponi i deformacije tla pored uzvodne komore brodoprevodnice HE „Đerdap I“ – Kladovo (Ekspertiza sa geomehaničkim proračunima za različita opterećenja od remontne opreme, naručilac HE “Đerdap”, Kladovo), AD “Geoinženjering”, Niš, III+19 strana.
 6. Samardaković,M.(2007): Ekspertiza o uslovima stabilnosti padine sa Apartmanskim objektima 1-6 na KP 389-392 KO Muo 1 u mestu Muo (Kotor) (6 trotažnih objekata na padini nagiba 25°, sa proračunima stabilnosti padine, naručilac “Pluto Capital” DOO, Herceg Novi), Niš, III+40 strana.
 7. Samardaković,M.(2008): Magistralni put M-25 Kladovo–Niš, Ekspertiza o geomehaničkim kontrolnim ispitivanjima u toku rehabilitacije 24 km puta (sa Izveštajima i ispitivanju 7 deonica, 24 km, naručilac Safege Consulting Engineers, Francuska), Institut GAF, Niš, 60 strana.
 8. Samardaković.M.(2010): Ekspertiza o analizi tehničke dokumentacije o geotehničkim uslovima formiranja Regionalne deponije “Duboko” kod Užica i o sanaciji kosine Servisnog puta deponije (Analiza dva obimna projekta, stručni nalaz i mišljenje o rešenjima, u tehničkom smislu i u pogledu ekonomičnosti, formiranja deponije na visokoj strmoj padini i sanacije nastalog velikog klizišta, naručilac JKP “Duboko”, Užice), “GeoData” Biro, Niš, VI+4 strane.
 9. Samardaković,M.(2010): Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli glavnog projekta sanacije kosine ispod pristupnog platoa Regionalne deponije “Duboko” kod Užica (osiguranje kosine 9×117 m torkretom i ankerovanim AB gredama, projekat RGF, Beograd, naručilac JKP “Duboko”, Užice), “GeoSol” DOO, Niš, VI+4 strane.
 10. Samardaković.M.(2010): Konsultativni geotehnički nadzor u toku izrade tehničke dokumentacije i izvođenju radova za sanaciju kosine Servisnog puta Regionalne deponije “Duboko” kod Užica (projekat i radove izvodi UNIECO-Italy, naručilac JKP “Duboko”, Užice), “GeoData” Biro, Niš.
 11. Samardaković,M.(2010): Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli glavnog projekta sanacije kosine ispod pristupnog platoa Regionalne deponije “Duboko” kod Užica (osiguranje kosine 9×117 m torkretom i ankerovanim AB gredama, projekat RGF, Beograd, naručilac JKP “Duboko”, Užice), “GeoSol” DOO, Niš, VI+4 strane.
 12. Samardaković,M.(2010): Ekspertiza o geotehničkim uslovima saniranja objekta hotela “Mir” u Zvonačkoj Banji (Babušnica) (Višeetažni objekat osnove 44×43 m, kaskadno temeljen na strmoj padini, više puta saniran, naručilac “Hotel Mir” DOO, Zvonačka Banja), “GeoData” Biro, Niš, VI+11 strana.
 13. Samardaković.M.(2010): Ekspertiza o geotehničkim uslovima saniranja “Objekta 037” u krugu vojnog Tehničkog remontnog zavoda u Čačku (Dvoetažna zgrada osnove 36×69 m, za potrebe sanacije posle bombardovanja, naručilac “Ratko Mitrović Construction” DOO, Čačak), “GeoData” Biro, Niš, VI+4 strane.
 14. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2011): Ekspertiza o osiguranju jame pribojem od Larssen-talpi na lokaciji E u krugu FAS u Kragujevcu (Široki otkop dubine 5 m, sa dimenzionisanjem priboja i kaskadne kosine, naručilac “Put-inženjering” DOO, Niš), “GeoData” Biro, Niš, V+11 strana.
 15. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2013): Ekspertiza o geotehničkim uslovima temeljenja Severne tribine stadiona FK „Radnik“ u Surdulici u Surdulici (AB objekat osnove 46,4×4,6 m, na zasićenom nasipu, sa analizom varijanti temeljenja, naručilac „Banković“ DOO, Crna Trava), “GeoData” Biro, Niš, VII+31 strana.
 16. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2013): Analiza stabilnosti desne obale Z.Morave kroz Trstenik (km 0+554-1+460) regulisane prema projektu regulacije (Oko 900 m strme obale visoke i do 12 m, sa proračunima stabilnosti i pritiscima na potporni zid, naručilac Institut GAF, Niš), “GeoData” Biro, Niš, VII+21 strana.
 17. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2014): Geotehničke konsultantske aktivnosti za potrebe sanacije oštećenog zaseka na gradilištu autoputa E-80 Bypass Dimitrovgrad (sa predlogom mera za racionalnu zaštitu kosine duge oko 600 m, najveće visine 32 m, naručilac izvođač “TRACE Group Hold PLC – Ogranak Beograd”, Beograd), “GeoData” Biro, Niš.
 18. Samardaković,S.,Samardaković.M.(2014-2015): Geotehničke konsultantske aktivnosti i izrada 25 geotehničkih ekspertiza za potrebe izgradnje autoputa E-75 LOT1 (Grdelica-tunel Predejane, 5 km) i LOT6 (Tunnel Manajle–Vladicin Han, 6 km) – Ekspertize o stabilnosti padina i zaseka visine preko 35 m, o velikim klizištima, potpornim konstrukcijama, primeni geosintetike, temeljenju 15 mostova dužina i preko 600 m, kontrola izvođenja dopunskih istraživanja i probnih šipova, detaljna analiza geotehničkih podloga i glavnog projekta i predlozi mera u vezi dopunskih istraživanja i dr. (naručilac izvođač “AZVI S.A.-Ogranak Novi Sad”), “GeoData” Biro, Niš.
 19. Samardaković.M.(2015): Geotehaničke ekspertize o sanacionim merama za klizišta u selima Vukanja i Aleksinački Bujmir (Aleksinac) (Stanje, uzroci kliženja, akutne i trajne mere, naručilac Opština Aleksinac), “GeoData” Biro, Niš, 6+6 strana.
 20. Samardaković.S.(2016): Interpretacija SPT opita i dimenzionisanje temelja brane i mašinske zgrade male hidroelektrane Bela Palanka na Nišavi (Temelji brane14/50 i zgrade 14/14 m, sa proračunom nosivosti isleganja), „Geoinženjering“ DOO i „GeoSol” DOO, Niš, 13 strana.
 21. Samardaković,S.(2017): Ekspertiza o kategorizaciji tla u rovu mreže za vodosnabdevanje industrijske zone Pukovac (Doljevac) (Cevovod dužine 2 km, dubine 1,5 m, naručilac Opština Doljevac), „GeoData” Biro, Niš, VI+9 strana.
 22. Samardaković.M.(2017): Stručno mišljenje o geotehničkim uslovima dogradnje anker bloka uz mašinsku zgraduMHE Đorov Most (Jošanićka Banja) (Oblikovanje betonskog anker bloka osnove 4,70/4,35 m za prijem sile hidrauličkog udara, sa zamenom temeljnog tla radi minimalnog sleganja, naručilac “Ras Hydro Inženjering” DOO, Beograd), SM, 3 strane.
 23. Samardaković,M.,Samardaković.S.(2017): Ekspertiza o kategorizaciji tla u rovu magistralnog cevovoda od Prnjavora do Grabovca (Trstenik) (Cevovod 315 mm dužine 950 m u rovu pretežno u oštećenoj steni različitih svojstava, naručilac “Telekomunikacija” DOO, Blace), „GeoData” Biro, Niš, VII+8 strana.
 24. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2021): Izveštaj o monitoringu stabilnosti tela Nove deponije Pančevo na KP 12709/2 KO Pančevo – 2021.god. (1a faza regionalne deponije sa površinom osnove 181.036 m2 i zaštitnim bedemima visine 11,60 m, naručilac JKP “Higijena”, Pančevo), „GeoSol” DOO, Niš, VII+14 strana.