_

Računske geomehaničke analize

Na osnovu građe i svojstava terena za planiranu vrstu, veličinu i geometriju objekta i očekivana opterećenja tla vrši se računsko modeliranje terena u interakciji sa objektom u toku njegovog građenja i korišćenja i – u skladu sa nacionalnom i evropskom regulativom (EC7) – vrše se savremeni geomehanički proračuni za varijantna geotehnička rešenja, na osnovu čijih rezultata se u geomehaničkom/geotehničkom elaboratu ili projektu predlažu dovoljno sigurna i racionalna rešenja, po pravilu sa dijagramima za geotehničko dimenzionisanje konstrukcije za merodavna opterećenja koja će biti odabrana projektom.

  1. temeljenje tzv. plitkim temeljimadijagrami za dimenzionisanje temelja na osnovu (a) dozvoljenog opterećenja u pogledu loma tla, (b) veličina sleganja temelja, (c) vremenskog toka sleganja za različita vremena građenja i (d) pokazatelja interakcije potrebnih za proračun konstrukcija konačnih krutosti numeričkim metodima (FEM) – sračunati geomehaničkim programskim paketom GeoData2, razvijenim u GeoSol DOO u skladu sa nacionalnom regulativom, savremenom stručnom praksom i naučnim saznanjima; – videti primere
  2. temeljenje šipovima dijagrami za dimenzionisanje šipova na osnovu (a) dozvoljenog opterećenja u pogledu loma tla i (b) veličina sleganja šipova, kao i (c) pokazatelja interakcije šipova sa okolnim tlom – sračunati geomehaničkim programskim paketom GeoData2, razvijenim u GeoSol  DOO u skladu sa nacionalnom regulativom, savremenom stručnom praksom i naučnim saznanjima, ili npr. primenom FEM softvera Plaxis 3D Foundations i dr.; – videti primere
  3. ocene stabilnosti i saniranje terena oštećenih klizištem – analize stabilnosti kosine ili padina sa faktorima sigurnosti za merodavne faze izgradnje, pre i posle sanacije terena odabranim radovima i objektima, povratnom analizom i dr., ili za osiguranje kosina gabionima ili armiranim tlom – predlozi geometrije kosina sa dimenzijama gabiona ili zone armirane geosintetikom za željene faktore sigurnosti, primenom savremenih računskih rešenja sadržanih u GeoData2 i u međunarodno afirmisanim softverskim paketima, npr. Slide, Slope/W i dr.; – videti primere
  4. određivanje pritisaka na potporne objekte – dijagrami pritisaka tla različite geometrije, opterećenog različitim spoljašnjim opterećenjima, u statičkim i seizmičkim uslovima, potrebnih za analize stabilnosti objek ata, uključujući pritiske i razupiranje u dubljim rovovima, sračunatih klasičnim rešenjima adaptiranim za primenu u paketu GeoData2 ili programima drugih autora; – videti primere
  5. potporni objekti od betona (gravitacioni, armirani), gabiona ili armiranog tla, kao i osiguranje dubokih jama pribojima i dr. – predlozi njihove geometrije sa dimenzijama za željene faktore sigurnosti u pogledu nosivosti temeljnog tla, kliženja i preturanja pod dejstvom sračunatih pritisaka tla sa spoljašnjim  (saobraćajnim i dr.) opterećenjima u statičkim i  seizmičkim uslovima, primenom paketa GeoData2  i dr.; – videti primere
  6. tereni potencijalno osetljivi na likvefakciju – provera sigurnosti tla u pogledu likvefakcije u seizmičkim uslovima, primenom savremenih rešenja na osnovu penetracionih ispitivanja, u okviru paketa GeoData2. – videti primere

GeoSol geomehaničkim proračunima dobijate dovoljno pouzdane kvantitativne podatke o interakciji objekta i njegovog terena u fazama projektovanja, građenja i korišćenja bjekta, na osnovu kojih se vrši izbor optimalnog geotehničkog rešenja sa računskim uslovima za dimenzionisanje radova, objekata i konstrukcija tako da one ispune važeće kriterijume stabilnosti i upotrebljivosti u datim geotehničkim uslovima.

fin2022