_

Laboratorijska geomehanička ispitivanja

Laboratorijska geomehanička ispitivanja uzoraka tla dobijenih dubinskim istražnim radovima rade se prema nacionalnim standardima SRPS i usklađenim sa evropskim standardima EN ISO prema Eurocode 7, sa prikazom rezultata geomehaničkim programskim paketom GeoData1, razvijenim u GeoSol DOO za obradu rezultata terenskih istraživanja i terenskih i laboratorijskih ispitivanja. Laboratorijskim spitivanjima određuju se, pre svega:

  1. opšta fizička svojstva tla – vlažnost, gustina, specifična težina, poroznost, stepen zasićenja – videti primere
  2. klasifikacioni pokazatelji tla – granulometrijski sastav, granice i stanje konzistencije; – videti primere
  3. mehanička svojstva tla – čvrstoća pri direktnom smicanju, deformabilnost u edometru i dr.; – videti primere
  4. vodopropustljivost tla – u permeametrima, edometru ili korelacijama sa klasifikacionim pokazateljima; – videti primere
  5. uslovi zbijanja tla – Proctor-ovim opitima, opitima najveće i najmanje zbijenosti, laboratorijskim CBR sa ocenom podobnosti materijala u pogledu CBR pri zahtevanoj zbijenosti; – videti primere
  6. mehanička svojstva oštećene stenske mase – primenom i interpretacijom rezultata internacionalno afirmisanog programa RockLab; – videti primere
  7. sadržaj organskih materija i nepoželjnih hemijskih sastojaka u uzorcima tla i podzemne vode; – videti primere
  8. međusobne korelacije pokazatelja sastava, stanja i svojstava tla – primenom odabranih savremenih korelacija rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja. – videti primere
Rezultatima Laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja dopunjuju se pokazatelji sastava, stanja i svojstava tla dobijeni terenskim istraživanjima i ispitivanjima – za potrebe pouzdanog izbora računskih modela terena sa objektom, primene savremenih geomehaničkih računskih analiza i kreacije racionalnih tehničkih rešenja u Građevinarstvu i Geotehničkom inženjerstvu.