_

Urađeni elaborati i projekti po vrstama objekata

Važniji elaborati i projekti navedeni su uz opis usluge Geotehnički elaborati i projekti – videti važnije elaborate i projekte

1. Zgrade stambene i poslovne – izgradnja (120+)
2. Zgrade – nadgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija (125+)
3. Tržno-poslovni centri (20+)
4. Proizvodni i skladišni objekti (60+)
5. Objekti sporta i rekreacije (25+)
6. Crkveni objekti (20+)
7. Saobraćajnice (25+)
8. Mostovi (40+)
9. Sanacije klizišta i potporni objekti (80+)

10. Hidrotehnički objekti (50+)
11. Nasute brane i veći nasipi (10+)
12. Rezervoari i bazeni (15+)
13. Silosi (10+)
14. Dimnjaci i stubovi (20+)
15. Deponije (15+)
16. Penetraciona ispitivanja za druge geo-subjekte (GeoData 10+)
17. Kontrolna ispitivanja u toku građenja objekata (GeoData 300+)
18. Geotehnički konsalting (30+)

_

Naši klijenti i partneri

_

Objavljeni (štampani) naučno-stručni radovi

 1. Samardaković,M.(1978): Primena teorije osmotskog pritiska u tlu u postupcima za smanjenje vlažnosti mulja, Saopštenja, Jugoslovensko savetovanje o vodama, Niš, 1977, “Mag”, Beograd, br.25, str.47-52.
 2. Samardaković,M.(1981): Klasični uslovi plastičnog tečenja tla i opravdanost njihove primene u određivanju opterećenja loma tla, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.2, str.91-109.
 3. Samardaković,M.(1981a): Nosivost nekoherentnog sloja na koherentnom tlu male čvrstoće, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.2, str.111-123.
 4. Samardaković,M.(1983): Relativna stišljivost tla i uticaj dimenzija stope na nosivost tla ispod širokog temelja, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.4, str.179-195.
 5. Samardaković,M.,Đorđević,Đ.(1983): Određivanje faktora stišljivosti i proračun nosivosti tla ispod širokog temelja, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.4, str.197-207.
 6. Samardaković,M.,Đorđević,Đ.(1983a): Faktori nosivosti tla prema rešenjima Terzaghi-ja i Brinch Hansen-a, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.4, str.173-177.
 7. Samardaković,M.(1985): Analiza stabilnosti padine sa Vinarskim podrumom na desnoj obali Dunava u Mihajlovcu primenom metode Janbu-a, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.6, str.153-168.
 8. Samardaković,M.(1985a): Pregled metoda za proračun ukupnog sleganja i određivanje distorzionog sleganja nekoherentnog tla, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.6, str.169-186.
 9. Samardaković,M.(1985b): Primer analize štetnog sleganja zgrade nastalog zbog izgradnje objekta u njenoj neposrednoj blizini, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.6, str.187-198.
 10. Samardaković,M.(1985c): Kriterijumi za ocenu kvaliteta i zbijenosti materijala u donjem stroju i donjem nosećem (tamponskom) sloju kolovozne konstrukcije i pogodna sredstva za njihovo zbijanje, Zbornik radova, predavanje na Seminaru za inovaciju znanja iz oblasti projektovanja i građenja puteva, Građevinski fakultet u Nišu i Društvo za puteve SR Srbije, Niš, str.73-105.
 11. Samardaković,M.(1986): Korekcije sadržine vode i zapreminske težine tla zbog prisustva krupnozrne frakcije, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.7, str.171-175.
 12. Samardaković,M.(1986a): Određivanje dozvoljenog opterećenja tla ispod dva bliska silosa, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.7, str.176-184.
 13. Samardaković,M.(1986b): Prilog metodologiji određivanja računske dubine smrzavanja kroz kolovoznu konstrukciju, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.7, str.185-193.
 14. Samardaković,M.(1987): Modeli tla u analizi interakcije i određivanje Winkler-ovog modula reakcije tla, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.8, str.53-65.
 15. Samardaković,M.(1988): Korelacija ugla unutrašnjeg trenja i pokazatelja zbijenosti nekoherentnog materijala, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.9, str.91-100.
 16. Samardaković,M(1990): Modul reakcije (ks), elastične konstante (Es,ns) i moduli deformacije (E,Mv,Ms) tla – određivanje, međusobne veze i primena, Tekst uz predavanje na seminaru za kadrove u geotehnici, DP “Geoistrage”, Niš, str.1-31.
 17. Samardaković,M.(1990a): Određivanje optimalnih dimenzija temelja na osnovu maksimalnog dozvoljenog opterećenja u pogledu loma tla i sleganja, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.10-11, str.199-210.
 18. Samardaković,M.(1991): Racionalna debljina temeljne ploče i statički modul reakcije tla – međusobna zavisnost i dijagrami za njihovo određivanje, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.12, str.257-270.
 19. Samardaković,M.(1995): Određivanje zone smicanja ispod proizvoljno opterećenog plitkog temelja, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br.15-16, 1994/95, str.165-172.
 20. Samardaković,M.(1995): Ekvivalentne elastične konstante tla i njihovo određivanje konvencionalnim geomehaničkim opitima, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br. 15-16, 1994/95, str.173-182.
 21. Samardaković,M.(1996): Softver za obradu i prikazivanje rezultata prethodnih geomehaničkih ispitivanja za puteve, Zbornik radova savetovanja Primena računara u putnom inženjerstvu, Niš, 20-21.juni 1996., Društvo za puteve Srbije i dr., Beograd, str.207-213.
 22. Samardaković,M.(1996): Softver za analizu stabilnosti padina metodama lamela, Zbornik radova savetovanja Primena računara u putnom inženjerstvu, Niš, 20-21.juni 1996., Društvo za puteve Srbije i dr., Beograd, str.215-221.
 23. Samardaković,M.(1996): Geomehanički programski sistemi GeoData1 i GeoData2, Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa Pravci razvoja geotehnike (Beograd, 18-19.novembar 1996), Rudarsko-geološki fakultet i Sava centar, Beograd, str.395-404.
 24. Samardaković,M.(1996): Dimenzionisanje plitkih temelja (I): Dozvoljeno opterećenje u pogledu loma tla i šljunčanog jastuka, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br. 17, 1996, str.105-112.
 25. Samardaković,M.(1996): Dimenzionisanje plitkih temelja (II): Sleganje i rotacija temelja, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Niš, br. 17, 1996, str.113-122.
 26. Samardaković,M.(1997): Razvoj programskog sistema GeoData1 – geomehanički pokazatelji svojstava tla, Nauka+praksa, br.3, Građevinski fakultet – Institut za građevinarstvo i arhitekturu, Niš, str.51-57.
 27. Samardaković,M.(1997): Razvoj programskog sistema GeoData2 – geomehanički proračuni ponašanja tla, Nauka+praksa, br.3, Građevinski fakultet – Institut za građevinarstvo i arhitekturu, Niš, str.59-66.
 28. Samardaković,M.(1999): Određivanje pokazatelja deformabilnosti tla za analizu interakcije sa plitkim temeljima (I) – Ekvivalentne elastične konstante tla, Zbornik radova XXI kongresa JUDIMK (Beograd, 18-19.11.1999), JUDIMK, Beograd, str.211-216.
 29. Samardaković,M.(1999): Određivanje pokazatelja deformabilnosti tla za analizu interakcije sa plitkim temeljima (II) – Modul reakcije tla, Zbornik radova XXI kongresa JUDIMK (Beograd, 18-19.11.1999), JUDIMK, Beograd, str.205-210.
 30. Samardaković,M.(2000): Određivanje geotehničkih uslova nadogradnje stambenih i javnih zgrada, Zbornik radova savetovanja “Nadogradnja stambenih i javnih zgrada” (Beograd, 07.12.2000), JUDIMK, Beograd, str.297-304.
 31. Samardaković,M.(2002): Stability analysis of slopes with translational failure surfaces and steady seepage flow, Proceedings of the 12th Danube-European Conference “Geotechnical Engineering”, (Passau, 2002), ISSMGE and DGGT, Essen, pp.243-246.
 32. Samardaković,M.(2003): Razvoj programskog sistema GeoData2 – geomehanički proračuni ponašanja tla, Nauka+praksa, br.6, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Institut za građevinarstvo i arhitekturu, Niš, str.37-45.
 33. Samardaković,M.(2003): Ponašanje temeljnog tla pod dodatnim opterećenjem usled nadgradnje objekta, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, br.19, Niš, 151-158.
 34. Samardaković,M.(2004): Procena dubine efektivnog dejstva i krutosti plitkih temelja, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, br.20, Niš, 165-170.
 35. Samardaković,M.(2005): Neka iskustva u određivanju geotehničkih uslova temeljenja šesnaest mostova, Nauka+praksa, br.8, Građevinsko-arhitektonski fakultet – Institut za građevinarstvo i arhitekturu, Niš, str.1-10.
 36. Samardaković,M.(2005): Stabilnost kosina za ravnu kliznu površinu sa pravolinijskom filtracijom u seizmičkim uslovima, Zbornik radova naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“, SGIT SCG i DMTG SCG, Kopaonik, st217-222.
 37. Samardaković,M.(2005): Stabilnost potpornog zida – analiza opštim metodom granične ravnoteže, Zbornik radova naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“, SGIT SCG i DMTG SCG, Kopaonik, str.229-234.
 38. Samardaković,M.(2005): Dimenzionisanje osno opterećenog šipa u višeslojnom tlu, Zbornik radova naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“, SGIT SCG i DMTG SCG, Kopaonik, str.295-300.
 39. Samardaković,M.(2006): Stabilnost kosina za kliznu površinu proizvoljnog oblika – Opšte i specijalna rešenja metodom lamela, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, br.21, Niš, str.77-88.
 40. Samardaković,M.(2007): Iskustva u primeni dinamičkog penetrometra “DPM30-20 Pagani”, Zbornik radova II naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“, SGITJ i dr., Sokobanja, str.51-56.
 41. Samardaković,M.(2007): Prikaz rešenja saniranog klizišta “Kačarev deo” u Niškoj Banji, Zbornik radova II naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“, SGITJ i dr., Sokobanja, str.207-214.
 42. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2007): Prikaz rešenja saniranog klizišta “Kačarev deo” u Niškoj Banji, Materijali i konstrukcije, 50, DIIMKS, Beograd, 3, str.47-54.
 43. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2007): Stabilnost kosina za kliznu površinu proizvoljnog oblika: opšte i specijalna rešenja metodom lamela, Materijali i konstrukcije, 50, DIIMKS, Beograd, 4, str.16-22.
 44. Prolović,V.,Samardaković,M. i dr.(2008): Analiza geotehničkih uslova temeljenja i metoda proračuna temeljnih konstrukcija novoizgrađenih mostova na području grada Niša, Izgradnja, SGITS i dr., Beograd, 1-2, str.29-38.
 45. Samardaković,S.,Šulović,G.,Samardaković,M.(2009): Međusobne korelacije modula deformacije EvdEv1Ms merenih opitima kružnom pločom, Zbornik radova III naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“, SGIS i dr., Zlatibor, str.97-102.
 46. Samardaković,S.,Šulović,G.,Samardaković,M.(2010): Međusobne korelacije modula deformacije tla merenih dinamičkim i statičkim opitima kružnom pločom, Zbornik radova Teorijska i eksperimentalna istraživanja konstrukcija i njihova primena u građevinarstvu TEIK 2010“, Knjiga 3, GAF u Nišu, Niš, str. D-19-27.
 47. Samardaković,M.,Samardaković,S.(2011): Procena dubine efektivnog dejstva i krutosti plitkih temelja, Zbornik radova IV naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“, SGIS i dr., Zlatibor, str.69-74.
 48. Samardaković,S.,Manić,S.,Samardaković,M.,Folić,R.(2011): Izgradnja podzemne etaže ispod zgrade hotela “Srbija” u Niškoj Banji, Zbornik radova IV naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“, SGIS i dr., Zlatibor, str.75-80.
 49. Samardaković,S.,Samardaković,M.,Folić,R.(2013): Dinamička penetraciona ispitivanja i međusobne korelacije, Zbornik radova V naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“, SGIS i dr., Sokobanja, str.205-212.
 50. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2019): Dimenzionisanje aksijalno pritisnutih šipova primenom direktnih CPT-rešenja, Zbornik radova VIII naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“, SGIS i dr., Vrnjaćka Banja, str.365-374.
 51. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2019): Proračun sleganja aksijalno pritisnutih šipova u slojevitoj elastičnoj sredini, Zbornik radova VIII naučno-stručnog savetovanja „Geotehnički aspekti građevinarstva“, SGIS i dr., Vrnjačka Banja, str.375-384.
 52. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2021): Dijagrami za dimenzionisanje plitkih temelja EC7 projektnim pristupom, Zbornik radova međunarodnog naučno-stručnog savetovanja „Zemljotresno inženjerstvo i geotehnički aspekti građevinarstva“, SGIS i dr., Vrnjačka Banja, str.432-439.
 53. Samardaković,S.,Samardaković,M.(2021): Izbor EC7 projektnog pristupa za dimenzionisanje plitkih temelja, Zbornik radova međunarodnog naučno-stručnog savetovanja „Zemljotresno inženjerstvo i geotehnički aspekti građevinarstva“, SGIS i dr., Vrnjačka Banja, str.440-445.