_

Slobodan Samardaković

dipl.inž.građ., osnivač i izvršni direktor (Founder and CEO, COO)

Po diplomiranju na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu (GAF) Univerziteta u Nišu (2006) osniva “GeoData” Biro za građevinsku geotehniku u Nišu – koji se i danas, uz projektantsku delatnost, uspešno bavi pretežno terenskim istraživanjima i ispitivanjima (penetraciona ispitivanja, kontrolna ispitivanja zbijenosti opitima statičkom i dinamičkom pločom i dr.) – a od 2008. je i suosnivač “GeoSol” DOO za građevinsku geotehniku, u kome uz usavršavanje na doktorskim studijama (GAF), istraživački i stručni angažman sa licencom 316 odgovornog projektanta objekata građevinske geotehnike IKS i 14 godina rukovođenja operativnim poslovima (COO), stiče poziciju izvršnog direktora (CEO).

Autor je 370+ izveštaja o geotehničkim terenskim ispitivanjima (GeoData), autor ili koautor 260+ geotehničkih elaborata i projekata (GeoData i GeoSol) i 10+ naučno-stručnih radova publikovanih u nacionalnim časopisima i zbornicima radova nacionalnih i međunarodnih naučno-stručnih skupova, pretežno iz oblasti primene novijih metoda terenskih ispitivanja, plitkog i dubokog temeljenja, stabilnosti i saniranja kosina i padina.