_

Terenska istraživanja i ispitivanja

U skladu sa savremenim naučnim saznanjima, stručnom praksom i regulativom, angažovanjem licenciranih inženjera i savremene opreme u disciplinama geotehnike, rade se, generalno:

  1. geodetska snimanja sa izradom topografskih planova terena sa objektima i lociranjem istražnih mesta; – videti primere
  2. prethodna istraživanja i inženjerskogeološko kartiranje terena; – videti primere
  3. geofizička ispitivanja terena; – videti primere
  4. dubinska istraživanja terena izradom istražnih bušotina, jama i temeljnih raskopa, sa utvrđivanjem građe terena, snimanjem dubina pojave i nivoa podzemne vode, uzimanjem neporemećenih i poremećenih uzoraka tla, geometrije i stanja postojećih temelja i pratećim radovima; – videti primere
  5. penetraciona ispitivanja terena (DPM, SPT, CPT) sa proverom slojevitosti terena i interpretacijom sa korelacionim određivanjem pokazatelja stanja (zbijenosti, konzistencije) i mehaničkih svojstava (parametara čvrstoće, deformabilnosti) tla in situ, kontinualno po dubini, pre svega za materijale iz kojih bušenjem nije moguće dobiti neporemećene uzorke za laboratorijska ispitivanja; – videti primere
  6. terenska ispitivanja kvaliteta (sastava, vlažnosti i dr.) i zbijenosti materijala koji se ugrađuju u slojeve temeljnog tla, donjeg stroja i nevezanih slojeva kolovoznih konstrukcija, instalacionih rovova, nasipa, nasutih brana (prethodna, tekuća i kontrolna ispitivanja) – opitima pločom prema nacionalnim standardima SRPS U.B1.046 ili 047 ili pločom sa padajućim tegom prema nemačkom standardu TP BF-StB B8.3, prema Proctor-ovim opitima ili opitima najveće i najmanje zbijenosti i dr. – videti primere
GeoSol terenskim geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima sagledavaju se geometrija, sastav i sklop, stanje i svojstva terena i materijala in situ, kao opšti geotehnički uslovi za izgradnju i korišćenje planiranih objekata i kreiranje sigurnih, funkcionalnih, estetskih, ekonomičnih i racionalnih rešenja u Geotehničkom inženjerstvu.